Normatyviniai dokumentai

 

Teisės aktai reglamentuojantys RVASVT įdiegimą maisto tvarkymo įmonėse

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 852/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl maisto produktų higienos

II SKYRIUS

MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5 straipsnis

Rizikos veiksnių analizė ir svarbiausieji valdymo taškai

1. Maisto tvarkymo subjektai diegia, įgyvendina ir vykdo nuolatinę procedūrą ar procedūras, paremtas RVASVT principais.

2. 1 dalyje nurodyti RVASVT principai susideda iš tokių komponentų:

a) rizikos veiksnių, kuriems reikia užkirsti kelią, pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio, identifikavimas;

b) svarbių valdymo taškų identifikavimas tame etape ar etapuose, kuriuose valdymas yra esminis dalykas užkertant kelią rizikos veiksniui ar jį pašalinant arba sumažinant jį iki priimtino lygio;

c) kritinių svarbių valdymo taškų ribų nustatymas, kai nubrėžiama riba tarp to, kas priimtina ir kas nepriimtina, kad būtų vykdoma identifikuotų rizikos veiksnių prevencija, šalinimas ar jų sumažinimas;

d) veiksmingų svarbių valdymo taškų stebėsenos, tikrinimo procedūrų nustatymas ir vykdymas;

e) korekcinių priemonių nustatymas, kai stebėsenos metu nustatoma, kad svarbus valdymo taškas nebevaldomas;

f) reguliariai atliekamų procedūrų, kuriomis tikrinama, ar a – e pastraipose nubrėžtos priemonės efektyviai veikia, sukūrimas; ir

g) maisto tvarkymui tinkamų dokumentų ir įrašų, pagal kuriuos galima būtų matyti, kiek veiksmingai taikomos a – i pastraipose nubrėžtos priemonės, nustatymas.

Jeigu daroma kokių nors produkto, proceso arba kurio nors etapo pakeitimų, maisto tvarkymo subjektai peržiūri tvarką ir atitinkamai ją keičia.

3. 1 dalis taikoma tiktai maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems bet kurį maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapą po pirminės maisto produktų gamybos ir su tuo susijusių operacijų, išvardytų I priede.

4. Maisto tvarkymo subjektai:

a) kompetentingos institucijos nustatytu būdu ir atsižvelgiant į maisto tvarkymo pobūdį ir dydį, teikia jai dokumentus, įrodančius savo atitikimą 1 dalies reikalavimams;

b) garantuoja, kad dokumentai, aprašantys pagal šį straipsnį sukurtas procedūras, yra nuolat atnaujinami;

c) tam tikrą laiką saugo kitus dokumentus ir įrašus.Teisės aktų paieška

 
 

 

 

 

UAB "Maisto saugos biuras"
Registracijos adresas:
Vytauto pr. 3-4, Kaunas
Adresas korespondencijai:
Digrių g. 14, LT-53257, Garliava, Kauno raj.
Mob. +370 614 14558
El. p.: msb@msb.lt